یکشنبه 04 مهر 00:00:00

مناقصات

عملیات اجرایی بخشی از شبکه توزیع آب شهر طبس گلشن
یکشنبه , ۱۹ , فروردین , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:24/12/96 شماره11338 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه اصلاح شبکه توزیع آب شهر طبس گلشن را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه توزیع آب سال1396...

عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه شیر قطع سریع وعایق بندی سقف مخزن 17 شهریورشهر بیرجند
پنج شنبه , ۱۶ , فروردین , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:22/12/96 شماره11337 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه شیر قطع سریع وعایق بندی سقف مخزن 17 شهریورشهر بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس ...

عملیات اجرائی پروژه احداث مخزن 5000 مترمکعبی شهر قاین
چهارشنبه , ۱۵ , فروردین , ۱۳۹۷

"تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:21/12/96 شماره11330/2 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه احداث مخزن 5000 مترمکعبی شهر قاین را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه توزیع آب...

عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه(B3-1) شهر قاین
چهارشنبه , ۱۵ , فروردین , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:21/12/96 شماره11336 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه(B3-1) شهر قاین را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه وخط انتق...

عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه
چهارشنبه , ۱۵ , فروردین , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:21/12/96 شماره11335 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه ج...

عملیات اجرایی شبکه جمع آوری وخط انتقال فاضلاب مهرشهر بیرجند
چهارشنبه , ۰۸ , فروردین , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:13/12/96 شماره11334 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب مهرشهر بیرجند(قطعه سوم)را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه...

عملیات اجرائی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب مخازن 2000 مترمکعبی شهر سرایان
پنج شنبه , ۲۴ , اسفند , ۱۳۹۶

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:05/12/96 شماره11333 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب مخازن 2000 مترمکعبی شهر سرایان را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد ...

عملیات اجرایی اصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شهرهای نهبندان وشوسف
دوشنبه , ۲۱ , اسفند , ۱۳۹۶

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:26/12/96 شماره11340 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه اصلاح وتوسعه شبکه توزیع اب شهرهای نهبندان وشوسف را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه تو...

قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری40% همکف تجاری و40% در 6 طبقه مسکونی(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی
یکشنبه , ۲۰ , اسفند , ۱۳۹۶

وزارت نیرو تاریخ:30/11/96 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی آگهی تجدید مزایده عمومی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معاملات داخلی خود به آدرس : بیرجند– بلوار شهدای عبادی-روبروی پست برق در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی یک قطعه زم...

برونسپاری فعالیتهای قرائت کنتور،وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر بیرجند
یکشنبه , ۲۰ , اسفند , ۱۳۹۶

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:29/11/96 شماره11332 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای قرائت کنتور،وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر بیرجند را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از سازمان کار،رفاه وتامین اجتماعی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع ازس...

افراد کم توان