یکشنبه 04 مهر 00:00:00

مناقصات

عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه قطع سریع و عایق بندی سقف مخزن 17 شهریور
شنبه , ۲۳ , تیر , ۱۳۹۷

"تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:05/04/97 شماره11345/2 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه قطع سریع و عایق بندی سقف مخزن 17 شهریور را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست ...

عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس
شنبه , ۲۳ , تیر , ۱۳۹۷

"تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:05/04/97 شماره11343/2 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء خطوط انتق...

انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای نهبندان وشوسف
شنبه , ۰۹ , تیر , ۱۳۹۷

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:20/03/97 شماره11348 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین واداری شهرهای نهبندان وشوسف را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی صلاحیت از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور در زمینه بهره برداری از تاسیسات آب وفاضلاب و یا داشتن صلاحیت سازمان کار،رفاه وتامین اجتماعی و داشتن گواهی صلاح...

عملیات اجرایی آبرسانی به شهرک مشاغل (صنوف) بیرجند
یکشنبه , ۲۷ , خرداد , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:08/03/97 شماره11346 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی آبرسانی به شهرک مشاغل (صنوف)بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء ابنیه وخطوط انتقال وشبکه...

عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه قطع سریع و عایق بندی سقف مخزن 17 شهریور
یکشنبه , ۲۷ , خرداد , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:05/03/97 شماره11345 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه قطع سریع و عایق بندی سقف مخزن 17 شهریور را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء اب...

عملیات اجرائی پروژه اصلاح وتوسعه بخشی از شبکه توزیع آب شهرهای نهبندان وشوسف
یکشنبه , ۲۷ , خرداد , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:05/03/97 شماره11344 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه اصلاح وتوسعه بخشی از شبکه توزیع آب شهرهای نهبندان وشوسف را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بها...

عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس
یکشنبه , ۲۷ , خرداد , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:05/03/97 شماره11343 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء خطوط انتقال آب س...

انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه
یکشنبه , ۲۰ , خرداد , ۱۳۹۷

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:25/02/97 شماره11342 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از سازمان کار،رفاه وتامین اجتماعی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع ازسایر شرای...

تجدید آگهی برونسپاری فعالیتهای قرائت کنتور،وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر بیرجند
دوشنبه , ۱۰ , اردیبهشت , ۱۳۹۷

"تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:20/01/1397 شماره11332/2 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای قرائت کنتور،وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر بیرجند را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از سازمان کار،رفاه وتامین اجتماعی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع...

عملیات اجرائی اصلاح شبکه توزیع آب شهر فردوس
یکشنبه , ۱۹ , فروردین , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:24/12/96 شماره11339 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی اصلاح شبکه توزیع آب شهر فردوس را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه توزیع آب سال1396 مدت ...

افراد کم توان