یکشنبه 04 مهر 00:00:00

مناقصات

ارزیابی تامین کنندگان و تولیدکنندگان و کارخانجات
سه شنبه , ۱۳ , آذر , ۱۳۹۷

«آگهي فراخوان ارزیابی کیفی» شماره: 11358 تاریخ: 22/08/97 اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات،و آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 این قانون درنظردارد، ازطريق مناقصه عمومي برای ارتقا سطح کیفیت کالاها وتجهیزات و بکارگیری تولیدکنندگان و کارخانجات توانمند و باسابقه ارزیابی کیفی برگزار نمايد،شرکتها و تولیدکنندگان وکارخانجاتی كه مايلند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي...

برونسپاری خدمات پیمانکاری نظافت،دبیرخانه،واحد دفتری،فضای سبز و پشتیبانی، نگهبانی و سرایداری در شهر بیرجند
پنج شنبه , ۰۳ , آبان , ۱۳۹۷

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:12/07/97 شماره11355 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری خدمات پیمانکاری نظافت،دبیرخانه،واحد دفتری،فضای سبز و پشتیبانی، نگهبانی و سرایداری در شهر بیرجند را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دارای گواهی صلاحیت ایمنی بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد منا...

عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب نواحی(SA-D–SA-B2) شهر سربیشه
شنبه , ۲۱ , مهر , ۱۳۹۷

" تجدیدآگهي های مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:31/06/97 شماره 11347/3 و11350/2 و11335/2 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژههای عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سربیشه(نواحیSA-D ،SA-B2)و اجرای بخشی از خط انتقال آب شهر حاجی آباد و اجرای خط انتقال رفت به مخزن 2000مترمکعبی شهر خوسف را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طری...

عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب شهرحاجی آباد
شنبه , ۲۱ , مهر , ۱۳۹۷

" تجدیدآگهي های مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:31/06/97 شماره 11347/3 و11350/2 و11335/2 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژههای عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سربیشه(نواحیSA-D ،SA-B2)و اجرای بخشی از خط انتقال آب شهر حاجی آباد و اجرای خط انتقال رفت به مخزن 2000مترمکعبی شهر خوسف را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طری...

عملیات اجرای خط انتقال رفت به مخزن 2000مترمکعبی شهر خوسف
شنبه , ۲۱ , مهر , ۱۳۹۷

" تجدیدآگهي های مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:31/06/97 شماره 11347/3 و11350/2 و11335/2 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژههای عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سربیشه(نواحیSA-D ،SA-B2)و اجرای بخشی از خط انتقال آب شهر حاجی آباد و اجرای خط انتقال رفت به مخزن 2000مترمکعبی شهر خوسف را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طری...

برونسپاری خدمات تامین نیروی انسانی در سطح استان(زمان مزدی)
یکشنبه , ۰۱ , مهر , ۱۳۹۷

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:12/06/97 شماره11353 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری خدمات تامین نیروی انسانی در سطح استان(زمان مزدی) را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از سازمان کار و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج...

خرید لوله UPVC
یکشنبه , ۲۸ , مرداد , ۱۳۹۷

"تجدیدآگهي مناقصه عمومي خرید" تاریخ:08/05/97 شماره 11352/2 اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، لوله UPVC با مشخصات زیر را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تامین کنندگان و تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ13/05/97جهت دریاف...

عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس
یکشنبه , ۲۸ , مرداد , ۱۳۹۷

"نوبت سوم آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:08/05/97 شماره11343/3 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء خ...

انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه
چهارشنبه , ۰۳ , مرداد , ۱۳۹۷

"تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:14/04/97 شماره11342/2 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکت های دارای گواهی صلاحیت بهره برداری از تاسیسات شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و یا داشتن صلاحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی(الزامی...

عملیات اجرائی بخشی از خط انتقال آب شهر حاجی آباد
شنبه , ۲۳ , تیر , ۱۳۹۷

"تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ05/04/97 شماره11347/2 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی بخشی از خط انتقال آب شهر حاجی آباد را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء ابنیه وخطوط انتقال...

افراد کم توان