یکشنبه 04 مهر 00:00:00

مناقصات

عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند (بخشی از زون E-
یکشنبه , ۱۹ , اسفند , ۱۳۹۷

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:04/12/97 شماره 11364 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند (بخشی از زون E-)را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآور...

نسبت به شناسائی محل مناسبی جهت ساختمان اداری امور آب و فاضلاب بیرجند به زیربنای حدود1300 مترمربع و دارای محوطه وپارکینگ مناسب
شنبه , ۱۸ , اسفند , ۱۳۹۷

وزارت نیرو تاریخ:06/12/97 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی آگهی اجاره ساختمان اداری شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معاملات داخلی خود در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به شناسائی محل مناسبی جهت ساختمان اداری امور آب و فاضلاب بیر...

مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری40% همکف تجاری و40% در 6 طبقه مسکونی(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری
سه شنبه , ۱۴ , اسفند , ۱۳۹۷

وزارت نیرو تاریخ:28/11/97 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی آگهی مزایده عمومی(مرحله دوم) شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معاملات داخلی خود به آدرس : بیرجند– بلوار شهدای عبادی-روبروی پست برق در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی یک قطع...

خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت با متعلقات
شنبه , ۰۴ , اسفند , ۱۳۹۷

"آگهي مناقصه عمومي خرید" تاریخ:14/11/97 شماره 11363 اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت با متعلقات را با مشخصات زیر را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تامین کنندگان و تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي...

تجدید نگهداری،بهره برداری و تعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال
شنبه , ۰۴ , اسفند , ۱۳۹۷

" تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:14/11/97 شماره11361/2 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد نگهداری،بهره برداری و تعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای گواهی تایید صلاحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(رتبه آب یا تاسیسات) و اداره کل کار،تعاون و ر...

برونسپاری بهره برداری،نگهداری و راهبری،تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال وتصفیه خانه فاضلاب شهربیرجند(به مدت 2 سال)
دوشنبه , ۱۵ , بهمن , ۱۳۹۷

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:01/11/97 شماره11362 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری بهره برداری،نگهداری و راهبری،تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال وتصفیه خانه فاضلاب شهربیرجند(به مدت 2 سال) را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در رشته آب...

نگهداری،بهره برداری وتعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال
شنبه , ۰۶ , بهمن , ۱۳۹۷

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:17/10/97 شماره11361 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد نگهداری،بهره برداری وتعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای گواهی تایید صلاحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(رتبه آب یا تاسیسات) و یا اداره کل کار،تعاون و رفاه ا...

عملیات اجرائی باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس(زون D-2
چهارشنبه , ۰۳ , بهمن , ۱۳۹۷

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:13/10/97 شماره 11360 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس(زون D-2)را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآو...

عملیات اجرایی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه(SA-B2،SA-D)
چهارشنبه , ۱۹ , دی , ۱۳۹۷

" نوبت چهارم آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:29/09/97 شماره 11350/4 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سربیشه(نواحیSA-D ،SA-B2) را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ ...

برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین و خدماتی امورهای نهبندان،سربیشه ،اسدیه وخوسف(منطقه جنوب استان)
چهارشنبه , ۰۵ , دی , ۱۳۹۷

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:19/09/97 شماره11359 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین و خدماتی امورهای نهبندان،سربیشه ،اسدیه وخوسف(منطقه جنوب استان) را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای واجدشرایط که دارای گواهی تایید صلاحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور(رتبه آب یا تاسیسات) و ...

افراد کم توان