پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

انجام امور مربوط به دبیرخانه ، نظافت، امور دفتری، پشتیبانی، فضای سبز، سرایداری و نگهبانی، راننده، اپراتور و مراقب تأسیسات در ستاد استان و شهرهای تابعه

افراد کم توان