پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

تجدید مناقصه ترمیم و بازساز نوار حفاری مسیرهای اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و مسیرهای اجرایی شبکه آب شهر بیرجند

افراد کم توان