پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

برونسپاری فعایتهای مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات) در شهرستان بیرجند (کلیه مناطق شهری و روستایی)

افراد کم توان