یکشنبه 04 مهر 00:00:00

اجرای کامل عملیات نصب و نوسازی تعداد 4500 رشته انشعاب آب در شهر و روستاهای شهرستان بیرجند

افراد کم توان