یکشنبه 02 آبان 00:00:00

تجدید آگهی برونسپاری فعالیتهای قرائت کنتور،وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر بیرجند

افراد کم توان