شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

حضور مدير امور بيرجند در جلسه كميسيون خدمات شهري شوراي شهر بيرجند

حضور مدير امور بيرجند در جلسه كميسيون خدمات شهري شوراي شهر بيرجند


حضور مدير امور بيرجند در جلسه كميسيون خدمات شهري شوراي شهر بيرجند
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند در جلسه كميسيون خدمات شهري شوراي شهر بيرجند حضوريافت.
مهندس موسي حسني در اين جلسه به ارائه گزارش و اقدامات انجام شده در حوزه آب و فاضلاب پرداخت.
وی ادامه داد: در اين جلسه در خصوص موارد مربوط به استمرار پروژ اصلاح ونوسازي انشعابات  وهمكاري بيشتر همكاران شهرداري  ونياز به حمايت شورا دراين خصوص بحث وتبادل نظر شد .
 وي گفت: اعضاي شوراي شهر ضمن استماع گزارش مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند در خصوص همكاري هاي قابل انجام در بخش آب قول همكاري دادند.  

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان