شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

بازدید مدیر کل نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی از پروژه خط انتقال کوثر طبس

بازدید مدیر کل نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی از پروژه خط انتقال کوثر طبس


بازدید مدیر کل نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی از پروژه خط انتقال کوثر طبس   
دکتر طباطبایی و مهندس خان احمدی که به منظور چاره اندیشی در خصوص بحران آب به طبس سفر کرده بودند از پروژه خط انتقال کوثر به انتهای دهستان منتظریه بازدید کردند.
این پروژه شامل  ۱۸ کیلومتر خط انتقال و ۳ باب مخزن به حجم۱۷۰۰ متر مکعب می باشد که تاکنون حدود 60درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان