شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

اسراف در مصرف آب يعني گام نهادن به سوي كم آبي وبي آبي.

…………………………………………

آب امانتي است الهي ، پس با صرفه جويي در آن، امانتداري صالح باشيم.

…………………………………………

كم آبي را جدي بگيريم و در مصرف بهينه اين نعمت الهي بكوشيم

…………………………………………

امروز و فردایی سبز ، با صرفه جویی در مصرف آب

…………………………………………

صرفه جویی در مصرف آب ، نیازمند اتحاد ملی است.

…………………………………………

هیچ موجود زنده ای از آب  بی نیاز نیست.

…………………………………………

آب سرچشمه ی حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت.

…………………………………………

نجات آب، هدیه ای به آیندگان است.

…………………………………………

زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب است.

…………………………………………

آب میراث گذشتگان نیست، امانت آیندگان است.

…………………………………………

طعم آب، طعم زندگی است.

…………………………………………

بدون آب، زندگی وجود ندارد.

…………………………………………

بدون آب، زندگی بی رنگ است.

…………………………………………

قدر آب، اين نعمت گواراي الهي را بدانيم.

…………………………………………

آب سرمايه اي ملي است.

…………………………………………

امروز و فردايي سبز با صرفه جويي در مصرف آب.

…………………………………………

به كودكان خود صرفه جويي و حفظ منابع آبي را بياموزيم.

…………………………………………

به اندازه مصرف كنيم تا هميشه آب داشته باشيم.

…………………………………………

 
تاریخ ایجاد صفحه : 1401/02/06

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/02/31

تعداد بازدید صفحه : 33

افراد کم توان