شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

عنوان خدمت

نحوه ارائه زیرخدمت

راهنمای استفاده از زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت)

لینک صفحه دریافت خدمت

SLA

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

عنوان خدمت کلان

عنوان زیرخدمت

خدمات واگذاری انشعاب آب

واگذاری انشعاب آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

واگذاری انشعاب فاضلاب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

خدمات پس از  واگذاری انشعاب

تغییر کاربری انشعاب آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

تغییر قطر انشعاب آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

تغییر ظرفیت قراردادی

انشعاب آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

تعویض کنتور آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

آزمایش کنتور آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

اعلام کنتور آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

تفکیک کنتور آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

تغییر مکان کنتور آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

فروش آب تانکری

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

نصب سیفون اضافی فاضلاب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

درخواست بررسی صورتجساب مشترکین آب و فاضلاب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی مشترکین آب و فاضلاب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

قطع موقت و وصل انشعاب آب

سایت اینترنتی/ دفتر پیشخوان

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر خدمات مشترکین

05632024278

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

سایت اینترنتی/ تلفن همراه

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

05632214739

ارزیابی و تایید صلاحیت پیمانکاران حوزه آب و فاضلاب

سایت اینترنتی/ تلفن همراه

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

دفتر بهره برداری

05632024239

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

سایت اینترنتی/ تلفن همراه/ تلفن گویا

مشاهده راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک خدمت

دانلود

گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات

05632024041


تاریخ ایجاد صفحه : 1401/01/20

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/02/31

تعداد بازدید صفحه : 592

افراد کم توان