یکشنبه 03 بهمن 00:00:00

تعمير برد الكتريك كنتور 350 دانفوس ورودي مخزن شمال شهر بيرجند

تعمير برد الكتريك كنتور 350 دانفوس ورودي مخزن شمال شهر بيرجند


تعمير برد الكتريك كنتور 350 دانفوس ورودي مخزن شمال شهر بيرجند
مدير امور آب وفاضلاب شهرستان بيرجند گفت: برد الكتريك كنتور350 دانفوس ورودي مخزن شمال شهر يك تعمير شد.
 مهندس موسي حسني افزود: توسط واحد تعميرات آبرساني امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند برد الكتريك كنتور دانفوس ورودي مخزن شمال شهر تعمير شد.
وی ادامه داد: در راستاي تدقيق آمار توليد تعمير كنتور 350 ورودي مخزن شمال شهر يك بدون هزينه توسط واحد آبرساني انجام و كنتور در مدار بهره برداري قرار گرفت.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان