پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

حسین مسگر

مدير دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل و HSE

تلفن تماس: 32024092

وظایف واحد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

-          انجام مطالعه در زمینه تهیه، بسط و اجرای برنامه اقدام در شرایط اضطراری و برنامه تأمین آب در شرایط اضطراری در راستای الزامات و استانداردهای استانی و ملی و بازنگری آنها در صورت لزوم

-          تهیه و پیشنهاد حدود و مقادیر استمرار خدمات تخصصی جهت بررسی و تصویب در شورای مدیریت بحران و شورای تأمین استان

-          تهیه، بررسی و تصویب سطح بندی و مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح های توسعه جهت اخذ مجوز ماده ۳۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1۳9۳

-          برنامه ریزی در جهت  تعامل و هماهنگی با مراجع، نهادها و دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی، نظامی، امنیتی، و ...

استانی در راستای تبادل نظر و استفاده  از تجربیات و دانش فنی، هم افزایی، تسهیل امور و کاهش هزینه ها

-          برنامه ریزی به منظور تجهیز تأسیسات تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب شرب به تجهیزات تولید برق اضطراری

-          برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری تأسیسات در معرض مخاطره از طریق بررسی و تهیه نقشه های پهنه بندی مخاطرات طبیعی

-             برنامه ریزی جهت بهره مندی از روشهای جبران خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی نظیر انواع بیمه های حمایتی مالی

-             برنامه ریزی اجرای مانورهای آماده سازی با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط

-             برنامه ریزی در جهت توسعه، هدایت و مشارکت فعالیت های آگاه سازی عمومی

-             برنامه ریزی لازم جهت ایجاد بانک های اطلاعاتی تخصصی 

-             اجرای راهبردها، آیین نامه ها ، نظام ها، استانداردها و دستورالعملهای، مرتبط ابلاغی 

-             همکاری و مشارکت در پیشبرد اهداف شرکت در راستای ملاحظات تاب آوری و مدیریت ریسک

-             سطح بندی و اولویت بندی طرح های توسعه مراکز و تأسیسات در دست بهره برداری و اعمال ملاحظات تاب آوری و مدیریت ریسک

-             تشکیل ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت به صورت مستمر )شرایط عادی( و موردی )شرایط اضطراری(

-             ایجاد، تجهیز و راهبری ستادهای مدیریت و فرماندهی بحران در سطح شرکت و به روزرسای تیم های واکنش سریع ارزبابی خسارات

-             برآورد هزینه های تأمین موقت آب شرب در شرایط بحران و پایدار کردن تأسیسات آبرسانی جهت ارائه به مراجع ذیربط

-             تهیه و اجرای نظام مدیریت اطلاع رسانی به منظور اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه

-             نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور کاهش خطرات بالقوه ناشی از سامانه های کلرزنی گازی و تجهیز این سامانه ها به حسگرهای هشداردهنده، تجهیزات مهارکننده و تجهیزات ایمنی فردی تا زمان جایگزینی با سامانه های گندزدایی ایمن

-             پیگیری و نظارت بر جایگزینی محصولات و خدمات افتا و ضد بدافزاری خارجی با محصولات و خدمات داخلی و بومی سازی نرم افزارهای کنترل به منظور مدیریت و از بین بردن هر گونه احتمال نفوذ در شبکه های انتقال اطلاعات و فرمان

-             ارزیابی و برآورد خسارات وارده به تأسیسات و تجهیزات در صورت به تأسیسات و تجهیزات در صورت وقوع شرایط اضطراری و برآورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای برقراری سریع و موقت خدمات

-             دریافت و اطلاع از گزارشات روزانه سامانه 1۲۲ در راستای پایش خدمات ارائه شده به مشترکین 

-             مستند سازی شرایط اضطراری و تجزیه و تحلیل آن به منظور شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملیات مقابله با بحران به منظور استفاده در شرایط اضطراری آینده 

-             مستند سازی روند بازسازی و بازتوانی تأسیسات تأمین و توزیع آب آشامیدنی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف

وظایف واحد  HSE

-             برنامه ريزي، نظارت، پايش و ارزشیابي مسايل مربوط به بهداشت، ايمني و محیط زيست در قالب محورهای گفتمان اول

-             تهیه و تنظیم مجموعه ضوابط، و گزاره های نظام کدینگ مستندات محیط زیست، بهداشت، ايمني و امور اجتماعی

-             پایش و پیگیری در جهت حصول اطمینان از عملی شدن متن بیانیه های اول HSE در حوزه های پر ریسک

-             اعمال مراقبت در كاربرد مقررات، ضوابط، آيین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به بهداشت، ايمني و محیط زيست 

-             حصول اطمینان از  استقرار ضوابط  ایمنی و بهداشت و نظارت بر اجرای کلیه موادمندرج در فصل چهارم قانون کار در تمامی امورو تأسیسات ونظارت بر پایش وضعیت استقرار ضوابطHSE   در کلیه سطوح دستگاه های نظارتی وپیمانکاری - همکاری در توجیه و آشناسازي كاركنان به رعايت مقررات و موازين حفاظتي و بهداشتي در محیط كار و نظارت بر كاربرد صحیح و استفاده مناسب از آنها توسط ذینفعان شرکت

-             توسعه و تعمیم آموزش های کارآمد در رعايت مقررات و موازين حفاظتي و بهداشتي محیط كار، متناسب با ضرورت های حرفه ای مورد نیازکارکنان به منظور نهادینه کردن فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سطح شرکت

-             بازديد از سیستم هاي حفاظتي و معاينه ابزار كار، وسايل حفاظتي و بهداشتي در محیط كار و نظارت بر كاربرد صحیح و استفاده مناسب از آنها توسط كاركنان و يا ساير شركتهاي خدماتي و پیمانكاري طرف قرارداد شركت

-           همکاری در تحقیق و اظهار نظر درباره علل بروز حوادث و ارائه راه حلهاي عملي براي جلوگیري از حوادث و رخدادهاي نامنطبق با اصول و فرهنگ بهداشت و ايمني كار

-           اعلام نواقص و صدور اخطاريه براي رفتارهاي مغاير ضوابط ايمني و رسیدگي به شكايات مردم

-           همكاري در انجام تحقیقات لازم براي يافتن راه حلهايي ايمني به منظور تقلیل تعداد و كاهش ضريب حوادث

-           نظارت بر اجرای ماده 9۲ قانون کار )ضوابط معاینات ادواری و سلامت کارکنان ( وحصول اطمینان از انجام به موقع معاينات ادواري کارکنان و انجام واکسیناسیون شاغلین مشاغل پرخطر و بررسی تجزیه و تحلیل نتایج حاصله به منظور ایجاد شرایط مطلوب

-           پایبندی به گزاره های مقرر در متن میثاق و اعتبارنامه ایمنی کار

-           تنظیم، پردازش، تدوین و ارائه گزارش گفتمان اول

تاریخ ایجاد صفحه : 1400/06/23

افراد کم توان