جمعه 08 مرداد 00:00:00

معاونین


محمود نادی

معاون خدمات مشترکین و درآمد

حسن دیدبان

معاون منابع انسانی و تحقیقات   

علی هاشم آبادی

معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب


مهدی صفوی نژاد

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه گذاري

منوچهر سالاری

معاون بهره برداري و توسعه آب

ناصر رضایی

معاون مالی و پشتیبانیتاریخ ایجاد صفحه : 1400/04/07

افراد کم توان