پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

 

نام و نام خانوادگی: مهدی صفوی نژاد

سمت: معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
تلفن:   32214733      داخلی: 275

آقای هاشم آبادی

عناوین وظایف و مسئولیتها :

-        محقق ساختن چشم انداز، ماموريت، اهداف و برنامه هاي عملیاتي حوزه تحت سرپرستي

-        اهتمام به تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ضمن رعايت سیاست هـای کلـی وزارت نیـرو و شـرکت مـادر تخصصی

-        حصول اطمینان از فعالیت های مرتبط با بودجه ریزی سالانه و نظارت بر تطابق عملكرد با بودجه سالیانه

-        انجام هماهنگی ها و نظارتهای لازم در زمینه استقرار نظام آماری متناسب با وسعت و فعالیت شرکت

-        انجام اقدامات لازم جهت تأمین منابع مالي متناسب با پروژه هـاي آب و فاضـلاب و منـابع سـرمايه گـذار، اسـتفاده از اعتبـارات صندوق توسعه ملي و اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشاركت ريالي و ارزي

-        راهبری و نظارت بر پروژه هاي بهره مند از وام بانك  های توسعه و حسن اجرای موافقت نامه هاي وامي و فاینانس 

-        نظارت بر استقرار سیستم يكپارچه مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي كل استان

-        سازماندهی فعالیت های مرتبط با تخصیص و جذب اعتبارات عمرانی

-        سیاستگذاري در جهت کوچک سازی و برون سپاری فعالیت ها 


تاریخ ایجاد صفحه : 1399/10/03

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/06/21

افراد کم توان