یکشنبه 02 آبان 00:00:00

تور بازدید خبرنگاران از تاسیسات (دیماه96)

img681

ایستگاه پمپاژ مرکزی

بیرجند
img682

مخزن 5000 مترمکعبی شمال شهر

بیرجند
img683

پروژه فاضلاب مهرشهر

بیرجند
img684

پروژه فاضلاب مهرشهر

بیرجند
img685

تصفیه خانه آب بیرجند

بیرجند
img686

تصفیه خانه آب بیرجند

بیرجند
img687

مهندس محمدنژاد معاون بهره برداری شرکت

بیرجند
img688

تصفیه خانه آب بیرجند

بیرجند
img689

تصفیه خانه آب بیرجند

بیرجند
img690

چاه بحران شرکت آبفای استان

بیرجند
img691

مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب

بیرجند
img692

مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب

بیرجند
img693

مهندس بهارشاهی مدیر دفتر تجیهز منابع مالی شرکت

بیرجند
img694

نشست خبری مدیرعامل شرکت آبفای استان

بیرجند
img695

نشست خبری مدیرعامل شرکت آبفای استان

بیرجند
افراد کم توان