یکشنبه 02 آبان 00:00:00

بازدید اعضای شورای شهر بیرجند از تاسیسات شرکت آبفای خراسان جنوبی(دی ماه96)

img667

مخزن 5000 مترمکعبی شمال شهر

بیرجند
img668

مخزن 5000 مترمکعبی شمال شهر

بیرجند
img669

مخزن 5000 مترمکعبی شمال شهر

بیرجند
img670

مخزن 5000 مترمکعبی شمال شهر

بیرجند
img671

پروژه فاضلاب مهرشهر

بیرجند
img672

پروژه فاضلاب مهرشهر

بیرجند
img673

مخزن 17 شهریور

بیرجند
img674

مرکزی پایش و راهبری تاسیسات شرکت آبفای استان

بیرجند
img675

مرکزی پایش و راهبری تاسیسات شرکت آبفای استان

بیرجند
img676

مرکزی پایش و راهبری تاسیسات شرکت آبفای استان

بیرجند
img677

مرکزی پایش و راهبری تاسیسات شرکت آبفای استان

بیرجند
img678

مرکزی پایش و راهبری تاسیسات شرکت آبفای استان

بیرجند
img679

پروژه نشت یابی

بیرجند
img680

پروژه نشت یابی

بیرجند
افراد کم توان