یکشنبه 02 آبان 00:00:00

برگزاری جشنواره نخستین واژه در مدارس خراسان جنوبی (آبان 96)

img616

برگزاری نشست اولیاء و مربیان مدارس استان با موضوع آب

مدرسه 17 شهریور
img617

برگزاری نشست اولیاء و مربیان مدارس استان با موضوع آب

مدرسه 17 شهریور
img618

برگزاری نشست با اولیاء و مربیان مدارس نهبندن

نهبندان
img619

مدرسه آزاده

بیرجند
img620

مدرسه آزاده

بیرجند
img621

مدرسه آزاده

بیرجند
img622

مدرسه آزاده

بیرجند
img623

مدرسه آزاده

بیرجند
img624

مدرسه آزاده

بیرجند
img625

مدرسه آزاده

بیرجند
img626

مدرسه شاهد سمیه

بیرجند
img627

اهدای کارت حامیان آب به دانش آموزان

بیرجند
img628

مدرسه شاهد سمیه

بیرجند
img629

مدرسه شاهد سمیه

بیرجند
img630

مدرسه دارالعلوم

بیرجند
img631

مدرسه دارالعلوم

بیرجند
img632

مدرسه دارالعلوم

بیرجند
افراد کم توان