یکشنبه 02 آبان 00:00:00

برگزاری کارگروه تحلیل قوانین و مقررات و آراء محاکم قضایی و شبه قضایی به میزبانی خراسان جنوبی (مهر96)

img600

یک

یک
img601

سخنرانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان

مهندس هاشمی مقدم
img602

سه

سه
img603

چهار

چهار
img604

سخنرانی دکتر تقی زاده از حقوقدانان برجسته استان

سخنرانی دکتر تقی زاده از حقوقدانان برجسته استان
img605

سخنرانی دکتر تقی زاده از حقوقدانان برجسته استان

سخنرانی دکتر تقی زاده از حقوقدانان برجسته استان
img606

دکر تقی زاده

دکتر تقی زاده
افراد کم توان