پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

بازدید مدیرعامل از امور آبفای بیرجند (اسفند1394)

img310

1

1
img311

2

2
img312

4

4
img313

5

5
img314

6

6
img315

7

7
img316

8

8
img317

10

10
افراد کم توان