پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

تودیع و معارفه مدیر امور آبفای نهبندان(اسفند 94)

img290

یک

img291

دو

img292

دیدار با همکاران امور نهبندان

img293

بازدید از تاسیسات امور

img294

بازدید از آزمایشگاه امور

img295

بازدید

img296

بازدید از پروژه ها

img297

بازدید از تاسیسات امور

img298

بازدید از پروژه ها

img299

بازدید از تاسیسات امور

img300

بازدید

افراد کم توان