پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

وقوع سیل در اسدیه (اسفند 94)

img284

سیل

img285

سیل

img286

سیل

img287

سیل

img288

سیل

img289

سیل

افراد کم توان