پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

اخذ جایزه مدیریت مالی ایران در سطح گواهینامه توسط شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

img243

یک

img244

دو

img245

سه

img246

چهار

img247

پنج

img248

شش

img249

هفت

img250

هشت

img251

نه

img252

ده

افراد کم توان