پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

سفر مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو به خراسان جنوبی (دی 94)

img225

دیدار عمومی با کارکنان صنعت آب و برق

img226

دیدار عمومی با کارکنان صنعت آب و برق

img227

نشست با معاون سیاسی امنیتی استاندار

img228

نشست با مدیران عامل صنعت آب و برق استان

img229

دیدار با ائمه جماعت و مسئولین فرهنگی شرکت های صنعت آب و برق

img230

حضور در مزار شهدای باقریه بیرجند

img231

حضور در مزار شهدای باقریه

img232

حضور در مزار شهدای باقریه

img233

حضور در مزار شهدای باقریه

img234

حضور در مزار شهدای باقریه

img235

حضور در زورخانه امیرعرب

img236

حضور در زورخانه امیرعرب

img237

حضور در زورخانه امیرعرب

img238

حضور در زورخانه امیرعرب

افراد کم توان