پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

برگزاری جشن آب در مدارس بیرجند

img193

مدرسه نسیبه

img194

مدرسه محدثه

img195

مدرسه محدثه

img196

مدرسه دارالعلوم

img197

مدرسه علامه حلی

img198

مدرسه علامه حلی

img199

مدرسه حضرت قاسم (ع)

img200

مدرسه حضرت قاسم (ع)

img201

مدرسه حضرت قاسم (ع)

img202

مدرسه حضرت قاسم (ع)

img203

مدرسه شاهد بصیرت

img204

مدرسه شاهدبصیرت

img205

مدرسه شاهد بصیرت

img206

مدرسه شاهد بصیرت

img209

مدرسه علامه حلی (ره)

افراد کم توان