پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

سفر معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به استان خراسان جنوبی

img170

شهرستان درمیان

img171

شهرستان درمیان

img172

شهرستان درمیان

img173

شهرستان درمیان

img174

شهرستان درمیان

img175

شهرستان طبس

img176

شهرستان بشرویه

img177

حضور مهندس میدانی در شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استات

افراد کم توان