پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

حضور همکاران در مراسم تشییع پیکر جانباختگان منا (مهر94)

img150

یک

img151

دو

img152

سه

img153

چهار

img154

پنج

img155

شش

img156

هفت

img157

هشت

img158

نه

img159

ده

img160

یازده

افراد کم توان