پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

افتتاح تصفیه خانه آب بیرجند با حضور معاون اول رئیس جمهور

img41

حضور مهندس چیت چیان و مهندس جانباز

img42

افتتاح تصفیه خانه آب

img43

افتتاح تصفیه خانه آب

img44

افتتاح تصفیه خانه آب

img45

افتتاح تصفیه خانه آب

img46

افتتاح تصفیه خانه آب

img47

افتتاح تصفیه خانه آب

img48

افتتاح تصفیه خانه آب

img49

افتتاح تصفیه خانه آب

img50

افتتاح تصفیه خانه آب

img51

افتتاح تصفیه خانه آب

افراد کم توان