پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

افتتاح چاه شماره 7 رکات در هفته دولت

img78

افتتاح چاه شماره 7 رکات

img79

افتتاح چاه شماره 7 رکات

img80

افتتاح چاه شماره 7 رکات

img81

افتتاح چاه شماره 7 رکات

img82

افتتاح چاه شماره 7 رکات

img83

افتتاح چاه شماره 7 رکات

img84

افتتاح چاه شماره 7 رکات

افراد کم توان