پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

افتتاح همـزمـان آبرسانی به 17روسـتا به مناسبت روز روستا و عشایر توسط استاندار محترم اسـتان خراسـان جنوبی (مهر ماه1400)

افراد کم توان