یکشنبه 04 مهر 00:00:00

گالری برگزاری مسابقات قرآنی (مرداد 94)

img95

مرحله شرکتی مسابقات قرآن

img96

مرحله استانی مسابقات قرآنی

img97

مرحله استانی مسابقات قرآنی

img98

مرحله کشوری مسابقات قرآنی در ارومیه

img99

بازگشت تیم اعزامی به مسابقات کشوری

img100

بازگشت تیم اعزامی به مسابقات کشوری

img101

بازگشت تیم اعزامی به مسابقات کشوری

img102

کسب رتبه سوم کشوری حفظ قرآن توسط الهه رحیمی

img103

بازگشت تیم اعزامی به مسابقات قرآنی

img104

بازگشت تیم اعزامی به مسابقات قرآنی

img207

تجلیل از منتخبان مسابقات قرآن

img208

تجلیل از منتخبان مسابقات قرآن

افراد کم توان