پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

نشست هم اندیشی مانور عملیاتی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با حضور استان های معین( دی ماه 1398)

img1171

نشست هم اندیشی مانور عملیاتی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با حضور استان های معین

1
img1172

نشست هم اندیشی مانور عملیاتی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با حضور استان های معین

2
img1173

نشست هم اندیشی مانور عملیاتی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با حضور استان های معین

3
img1174

بازدید از انبار بحران و چاه حوادث

4
img1175

بازدید از انبار بحران و چاه حوادث

5
img1176

بازدید از مخزن سراب

6
img1177

بازدید از مخزن سراب

7
img1178

بازدید مخزن بند دره و چاه حوادث غفاری

8
img1179

بازدید مخزن بند دره و چاه حوادث غفاری

9
img1180

حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در مراسم اختتامیه نشست هم اندیشی عملیاتی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

10
img1181

حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در مراسم اختتامیه نشست هم اندیشی عملیاتی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

11
افراد کم توان