بیرجند

تجدید مجتمع آبرسانی آواز شهرستان درمیان (آبرسانی به روستاهای خیرآباد، کلاته گاویج و کلاته بلوچ

تجدید مجتمع آبرسانی آواز شهرستان درمیان (آبرسانی به روستاهای خیرآباد، کلاته گاویج و کلاته بلوچ


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1400/03/20
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1400/03/24
مهلت ارسال اسناد : 1400/04/05
تاریخ بازگشایی پاکات : 1400/04/06
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1400/03/20
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزایده - زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 113470 تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214752     فاکس : 32226682


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS