بیرجند

خرید لوله . اتصالات upvc

خرید لوله . اتصالات upvc


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1400/03/08
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1400/03/12
مهلت ارسال اسناد : 1400/03/22
تاریخ بازگشایی پاکات : 1400/03/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1400/03/08
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزاید- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : 730000 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214752     فاکس : 32226682


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS