بیرجند

شناسایی و جمع آوری و قطع انشعابات غیر مجاز ب شرب روستاهای سطح استان

شناسایی و جمع آوری و قطع انشعابات غیر مجاز ب شرب روستاهای سطح استان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1400/02/28
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1400/03/03
مهلت ارسال اسناد : 1400/03/03
تاریخ بازگشایی پاکات : 1400/03/04
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1400/03/03
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس :
تلفن :     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS