بیرجند

احداث مخزن هزار مترمکعبی شهر ارسک شهرستان بشرویه و سایر خطوط و تاسیسات مربوطه

احداث مخزن هزار مترمکعبی شهر ارسک شهرستان بشرویه و سایر خطوط و تاسیسات مربوطه


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1400/03/01
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1400/03/05
مهلت ارسال اسناد : 1400/03/17
تاریخ بازگشایی پاکات : 1400/03/18
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1400/03/01
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 370000 تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214752     فاکس : 32226682


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS