بیرجند

آبرسانی به روستای چرمه از مجتمع آبرسانی چرمه و نوده شهرستان سرایان

آبرسانی به روستای چرمه از مجتمع آبرسانی چرمه و نوده شهرستان سرایان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1400/01/30
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1400/02/04
مهلت ارسال اسناد : 1400/02/15
تاریخ بازگشایی پاکات : 1400/02/18
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1400/01/30
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزاید- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 350000 تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214752     فاکس : 32226682


Power by : RAAKCMS