بیرجند

خرید لوله پنج لایه و اتصالات رابط تو پیچ و روپیچ لوله پنج لایه

خرید لوله پنج لایه و اتصالات رابط تو پیچ و روپیچ لوله پنج لایه


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1400/01/22
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/26
مهلت ارسال اسناد : 1400/02/06
تاریخ بازگشایی پاکات : 1400/02/07
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1400/01/22
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزایده - خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214752     فاکس : 32226682


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS