بیرجند

بهره برداری، راهبری (مدیریت) ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه آب شرب شهر طبس

بهره برداری، راهبری (مدیریت) ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه آب شرب شهر طبس


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1400/01/15
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/18
مهلت ارسال اسناد : 1400/01/28
تاریخ بازگشایی پاکات : 1400/01/28
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1400/01/15
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزایده - امروز خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : 45600000 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214752     فاکس : 32226682


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS