بیرجند

خرید 105279 کیلوگرم لوله پلی اتیلن تک لایه

خرید 105279 کیلوگرم لوله پلی اتیلن تک لایه


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/12/09
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده : دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/11
مهلت ارسال اسناد : 1399/12/23
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/12/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/12/09
عنوان روزنامه ها : رویداد امروز و زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 300000 تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس :
تلفن :     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS