بیرجند

مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در در سطح روستاهای آنیک، گیت، خونیکسار، و تخته جان شهرستان درمیان

مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در در سطح روستاهای آنیک، گیت، خونیکسار، و تخته جان شهرستان درمیان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/11/21
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27
مهلت ارسال اسناد : 1399/12/10
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/12/11
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/11/21
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزایده - زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214752     فاکس : 32226682


Power by : RAAKCMS