بیرجند

خرید لوله چدن

خرید لوله چدن


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/10/27
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/02
مهلت ارسال اسناد : 1399/11/19
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/11/20
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/10/27
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : 1300000 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214752     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS