بیرجند

تجدید خرید 2200 دستگاه کنتور 1/2 مولتی جت خشک

تجدید خرید 2200 دستگاه کنتور 1/2 مولتی جت خشک


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/11/14
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/01
مهلت ارسال اسناد : 1399/11/13
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/11/14
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/10/25
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزایده- امروز خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7-شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس :


Power by : RAAKCMS