بیرجند

خرید 100000 کیلوگرم لوله پلی اتیلن

خرید 100000 کیلوگرم لوله پلی اتیلن


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/10/29
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/14
مهلت ارسال اسناد : 1399/10/27
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/10/29
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/10/09
عنوان روزنامه ها : خراسان-زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای آهنی

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7-شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس :


Power by : RAAKCMS