بیرجند

اصلاح شبکه توزیع آب شرب شهر قهستان

اصلاح شبکه توزیع آب شرب شهر قهستان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/10/08
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی - دفتر قرارداد ها
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13
مهلت ارسال اسناد : 1399/10/24
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/10/27
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/10/08
عنوان روزنامه ها : خراسان
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی انتهای بهشتی 7
تلفن : 05632214735     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS