بیرجند

خريد ۹ دستگاه تابلو برق و ۲۶۵ متر کابل

خريد ۹ دستگاه تابلو برق و ۲۶۵ متر کابل


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/10/07
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/11
مهلت ارسال اسناد : 1399/10/22
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/10/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/10/07
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : 69600 تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7
تلفن : 32214752-8     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS