بیرجند

تامین کنتور آب خانگی

تامین کنتور آب خانگی


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/10/21
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/06
مهلت ارسال اسناد : 1399/10/20
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/10/21
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/10/02
عنوان روزنامه ها : خراسان-آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای صحراگرد

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7-شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS