بیرجند

به دلیل تغییر در اسناد شرایط خصوصی پیمان فاضلاب منطقه ظفر اسناد جدید شرایط خصوصی پیمان را از سایت دریافت نمایید

به دلیل تغییر در اسناد شرایط خصوصی پیمان فاضلاب منطقه ظفر اسناد جدید شرایط خصوصی پیمان را از سایت دریافت نمایید


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/10/15
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/30
مهلت ارسال اسناد : 1399/10/14
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/10/15
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/09/26
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس :
تلفن :     فاکس :


Power by : RAAKCMS